Κυριακή, 15 Μαρτίου 2015

Ανοησίες στη Βίβλο.

Γέννεσις 1: 11-19 - Ο Θεός έκανε όλα τα πράσινα φυτά την τρίτη ημέρα της δημιουργίας, αλλά παρέλειψε να μας εφοδιάσει τον ήλιο (από τον οποίο και τα δύο, τα φυτά και οι «ημέρες» εξαρτώντο) μέχρι την τέταρτη ημέρα.

Γέννεσις 6: 6-7 - Επειδή μερικοί άνθρωποι τον δυσαρέστησαν, ο Θεός "μετανόησε" που έκανε τον κόσμο και αποφάσισε να καταστρέψει κάθε ζωή στη γη.


Λεβιτικόν 11: 5-6 - Ο Θεός πιστεύει πως τα κουνέλια είναι μυρικαστικά.

Το ορθόν κείμενον είναι αυτό:
5. και τον δασύποδα, διότι αναμασσά μεν, πλην δεν είναι δίχηλος· είναι ακάθαρτος εις εσάς·

Οι πονηροί κατάλαβαν την γκάφα και το πλαστογράφησαν σε αυτό:

Λευ. 11,5 καὶ τὸν δασύποδα, ὅτι οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

Λευ. 11,5 Επίσης δεν θα τρώγετε τον λαγωόν, διότι αυτός δεν είναι μηρυκαστικόν και δεν έχει δίχηλον οπλήν. Αυτός είναι ακάθαρτος δια σας.

Λευ. 11,6 καὶ τὸν χοιρογρύλλιον, ὅτι οὐκ ἀνάγει μηρυκισμὸν τοῦτο, καὶ ὁπλὴν οὐ διχηλεῖ, ἀκάθαρτον τοῦτο ὑμῖν·

Λευ. 11,6 Δεν θα τρώγετε τον ακανθόχοιρον, διότι δεν είναι μηρυκαστικόν και δεν είναι δίχηλον. Ακάθαρτον θα είναι και τούτο δια σας.

Δευτερονόμιο 22: 5 - Όλοι οι άνδρες που φορούν γυναικεία ενδύματα, ή οι γυναίκες που φορούν παντελόνι, είναι "βδελύγματα".
Οὐκ ἔσται σκεύη ἀνδρὸς ἐπὶ γυναικί, οὐδὲ μὴ ἐνδύσηται ἀνὴρ στολὴν γυναικείαν, ὅτι βδέλυγμα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σού ἐστι πᾶς ποιῶν ταῦτα.
Δευτ. 22,5 Δεν επιτρέπεται εις γυναίκα να φορή ανδρικά ενδύματα, ούτε στον άνδρα να φορή γυναικεία ενδύματα, διότι καθένας που κάμνει αυτά, είναι αποκρουστικός και αηδιαστικός ενώπιον Κυρίου του Θεού σου.Δευτερονόμιο 25: 11-12 - Μια γυναίκα που αρπάζει τα γεννητικά όργανα ενός ανθρώπου, ακόμη και για να υπερασπιστεί τον σύζυγό της από έναν επιτιθέμενο, πρέπει να της κόψουν το χέρι.

Δευτ. 25,11 Ἐὰν δὲ μάχωνται ἄνθρωποι ἐπὶ τὸ αὐτό, ἄνθρωπος μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ προσέλθη ἡ γυνὴ ἑνὸς αὐτῶν ἐξελέσθαι τὸν ἄνδρα αὐτῆς ἐκ χειρὸς τοῦ τύπτοντος αὐτὸν καὶ ἐκτείνασα τὴν χεῖρα ἐπιλάβηται τῶν διδύμων αὐτοῦ,
Δευτ. 25,11 Εάν συμπλακούν δύο άνθρωποι, Ισραηλίτης με Ισραηλίτην, και η σύζυγος του ενός δια να απαλλάξη τον σύζυγόν της από τα χέρια εκείνου που τον δέρει, πλησιάση και απλώση το χέρι της και συλλάβη τα απόκρυφα μέλη του δέροντος,
Δευτ. 25,12 ἀποκόψεις τὴν χεῖρα αὐτῆς· οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου ἐπ᾿ αὐτῇ.
Δευτ. 25,12 θα κόψετε το χέρι της γυναικός αυτής· δεν θα την λυπηθη το μάτι σας.
Δευτερονόμιο 33:17 - Ο Θεός πιστεύει πως υπάρχουν μονόκεροι.
Δευτ. 33,17 πρωτότοκος ταύρου τὸ κάλλος αὐτοῦ, κέρατα μονοκέρωτος τὰ κέρατα αὐτοῦ· ἐν αὐτοῖς ἔθνη κερατιεῖ ἅμα ἕως ἀπ᾿ ἄκρου γῆς. αὗται μυριάδες Ἐφραΐμ, καὶ αὗται χιλιάδες Μανασσῆ.

Δευτ. 33,17 Θα είναι ρωμαλέα και ωραία ωσάν τον πρωτότοκον μόσχον ταύρου, η δύναμίς της, ωσάν την δύναμιν του μονοκέρωτος. Με την ισχύν της θα καταβάλη συγχρόνως λαούς μέχρι των άκρων της γης. Τέτοιοι θα είναι οι αναρίθμητοι απόγονοι της φυλής του Εφραίμ και τέτοιοι θα είναι αι χιλιάδες απόγονοι του Μανασσή, των δύο αυτών τέκνων του Ιωσήφ”.

Ματθ. 5:22 - Ιησούς λέει πως ο καθένας που αποκαλεί έναν άλλο «ανόητο» θα πάει στην κόλαση, αλλά στη συνέχεια το κάνει ο ίδιος. (Ματ 23:17).
Ματθ. 5,22 Ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν ὅτι πᾶς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ῥακά, ἔνοχος ἔσται τῷ συνεδρίῳ· ὃς δ᾿ ἂν εἴπῃ μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός.
Ματθ. 5,22 Εγώ όμως σας λέγω ότι καθένας που οργίζεται αδίκως και χωρίς σοβαρόν πνευματικόν λόγον ενάντιον του αδελφού του, έχει την ιδίαν ενόχην, όπως εκείνος που δικάζεται δια φόνον στο επταμελές συνέδριον. Εκείνος δε που θα υβρίση τον αδελφόν του και θα του είπη με περιφρόνησιν “ανόητε, τιποτένιε”, είναι ένοχος εγκλήματος βαρυτέρου, από εκείνά που δικάζει το μεγάλο συνέδριον, το ανώτατον δηλαδή δικαστήριον των Εβραίων. Εκείνος δε που θα είπη με μίσος στον αδελφόν του “αμυαλε, τρελλέ”, είναι βαρύτατα ένοχος και άξιος να τιμωρηθή με την στον Αδην γέενναν του πυρός.
Ματθ. 23,17 μωροὶ καὶ τυφλοί! τίς γὰρ μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν;
Ματθ. 23,17 Είσθε μωροί και τυφλοί! Διότι ποιός είναι μεγαλυτέρας τιμής άξιος και σεβασμού ο χρυσός η ο ναός που αγιάζει τον χρυσόν;

Α΄ Τιμ 2: 9 - Οι χριστιανές γυναίκες απαγορεύεται να κάνουν πλεξούδα τα μαλλιά τους ή να φορούν κοσμήματα.
Α Τιμ. 2,9 ὡσαύτως καὶ τὰς γυναῖκας ἐν καταστολῇ κοσμίῳ, μετὰ αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης κοσμεῖν ἑαυτάς, μὴ ἐν πλέγμασιν ἢ χρυσῷ ἢ μαργαρίταις ἢ ἱματισμῷ πολυτελεῖ,
Α Τιμ. 2,9 Επίσης αι γυναίκες πρέπει να προσεύχωνται με ενδυμασίαν σεμνήν, να στολίζουν δε τον εαυτόν των με συστολήν και σεμνότητα και σωφροσύνην και όχι με πλεξίματα των μαλλιών η με χρυσά κοσμήματα η με μαργαριτάρια η με πολυτελή ενδύματα,
Ιακώβου 5 :. 14-15 – Η προσευχή από τους πρεσβύτερους της εκκλησίας είναι ο μόνος σίγουρος τρόπος θεραπείας για την ασθένεια (Ο Ιπποκράτης πουθενά;)

14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ' αὐτὸν ἀλείψαντες αὐτὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ.

Ο Ιησούς ήταν ένας μύθος που δημιουργήθηκε από την εκκλησία.

Οι άνθρωποι είναι γενικά πολύ τεμπέληδες για να ερευνήσουν την προέλευση των θρησκειών τους. Απλά πηγαίνουν μαζί με το πλήθος, το οποίο είναι ακριβώς αυτό που θέλουν οι ελεγκτές μας. Ο ήλιος γυρίζει γύρω από τη Γη. Γιατί δεν μπορούμε να εξελιχθούμε αρκετά διανοητικά για να συνειδητοποιήσουμε την απάτη του προπατορικού αμαρτήματος, την ανάγκη για ένα Σωτήρα, και των Χριστουγέννων; Ο Πάπας Λέων Χ είπε ότι ο Ιησούς ήταν ένας μύθος που δημιουργήθηκε από την εκκλησία.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ