Τετάρτη, 4 Μαρτίου 2015

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 78 του Ν.3852/2010 ορίζεται ότι :

«1. Σε κάθε δήμο συγκροτείται και λειτουργεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, συμβούλιο ένταξης μεταναστών ως συμβουλευτικό όργανο του δήμου για την ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών στην τοπική κοινωνία. 

Τα συμβούλια ένταξης μεταναστών αποτελούνται από πέντε (5) έως έντεκα (11) μέλη, τα οποία ορίζονται από το οικείο δημοτικό συμβούλιο. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του οικείου δήμου, ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στον οικείο δήμο, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπει σχετικός κανονισμός, που εκδίδει με απόφασή του το οικείο δημοτικό συμβούλιο, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του οικείου δήμου δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών. 

Με την ίδια απόφαση ορίζεται πρόεδρος στο συμβούλιο ένταξης μεταναστών ένας εκ των δημοτικών συμβούλων μελών του. 
Στα παραπάνω συμβούλια ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν τυχόν εκλεγεί. 
Η συμμετοχή στα ανωτέρω συμβούλια είναι τιμητική και άμισθη.» Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη συμμετοχή εκπροσώπων μεταναστών στο συμβούλιο είναι η νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. 

Ο εκπρόσωπος των φορέων μεταναστών που συμμετέχει δεν απαιτείται να είναι δημότης του συγκεκριμένου δήμου. (ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. Εγκ. 59/74896/30.12.2010). Έργο των συμβουλίων ένταξης μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες, που κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, ιδίως μέσω της οργάνωσης συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσμού. (παρ.2 άρθρο 78 Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α'). 

1. Το ΣΕΜ αποτελείται από έντεκα τακτικά (11) μέλη και – ει δυνατόν- έντεκα (11) αναπληρωματικά, τα οποία ορίζονται από το δημοτικό συμβούλιο του 

2. Ως μέλη ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων μεταναστών, εφόσον η έδρα αυτών ή παραρτήματος βρίσκεται εντός των διοικητικών ορίων του του Δήμου Παύλου Μελά ή εκπρόσωποι που επιλέγονται από την κοινότητα των μεταναστών που κατοικούν μόνιμα στο Δήμο Παύλου Μελά καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων οι οποίοι αναπτύσσουν εντός της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Παύλου Μελά δράση σχετική με τα προβλήματα των μεταναστών.

Από τα 11 τακτικά μέλη, τουλάχιστον τα 4 είναι μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (ένα μέλος είναι δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης) τα 4 είναι εκπρόσωποι φορέων/κοινοτήτων μεταναστών και 3 εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι αναπτύσσουν εντός του Δήμου Δράση σχετικά με τα ζητήματα των μεταναστών. 

Η ελάχιστη συμμετοχή κάθε φύλου στη σύσταση του οργάνου θα είναι το 1/3 του οργάνου. Οι εκπρόσωποι των φορέων/κοινοτήτων των μεταναστών πρέπει να διαθέτουν τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία έγγραφα νομίμου παραμονής τους στη χώρα. 
Κατά την παρούσα φάση και δεδομένων της έλλειψης εθνικής εμπειρίας στο θεσμό και των τοπικών συνθηκών, οι εκπρόσωποι των μεταναστών θα ορισθούν απευθείας από το ΣΕΜ μετά από σχετική πρόταση του Προέδρου, κατόπιν σχετικής διερεύνησης και επικοινωνίας. 
3. Με την ίδια απόφαση με την οποία ορίζονται τα μέλη του Συμβουλίου ορίζεται και ο Πρόεδρος αυτού. Ο Πρόεδρος θα πρέπει να είναι ένας εκ των δημοτικών συμβούλων που έχουν οριστεί ως μέλη του Συμβουλίου. 

4. Στο Συμβούλιο ορίζονται υποχρεωτικά ως μέλη και αλλοδαποί δημοτικοί σύμβουλοι που τυχόν έχουν εκλεγεί, κατ’ απόκλιση των αριθμητικών περιορισμών στην αναλογία των μελών του συμβουλίου που ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. 

5. Η συμμετοχή στο Συμβούλιο είναι τιμητική και άμισθη. 

Σε συνέχεια της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που δημοσιεύθηκε κατατέθηκαν οι ακόλουθες αιτήσεις συμμετοχής των φορέων / κοινοτήτων μεταναστών : 

1. Από τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS τακτικό μέλος η κα ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με αναπληρώτριες τις : ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ και ΚΑΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 

2. Από την ομάδα ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ τακτικό μέλος η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΑΜΟΥ με αναπληρώτρια αυτής την κα ΕΥΗ ΚΑΜΠΙΑΔΟΥ 

3. Από την Ένωση Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου “IMMIGRATIO” τακτικό μέλος ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ με αναπληρωτή αυτού η κα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΙΔΟΥ. 

4. Από τον Αρμενικό Πολιτιστικό Σύλλογο “Χαμασκαίν” τακτικό μέλος η κα ΑΡΑΞΙΑ ΓΚΑΝΑΜΠΕΡΙΑΝ με αναπληρωτή αυτού ο κ. ΝΤΙΡΟΥΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑ – ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ. 

5. Ο Αλβανικής καταγωγής κ. LILA HEKURAN με αναπληρωτή αυτού ο κ. CENGU STELJAN. 

6. O Ρωσικής καταγωγής κ. VITALY MOYSIDI με αναπληρώτρια αυτού η κα KOYAVA NATALIA του NIKOLAI. 

7. O Νιγηριανής καταγωγής κ. AMAMS IKECHUKWU LAMBERT με αναπληρωτή αυτού ο κ. EWUZIE IGNATIUS.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, η οποία αναλυτικότερα αναγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α Συγκροτεί το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) του Δήμου Παύλου Μελά , το οποίο απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη : α) τέσσερις (4) δημοτικούς συμβούλους : Τακτικά μέλη : • Παντελής Νιγδέλης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Σαράντης Καρβουνίδης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Στέφανος Γιαννουλίδης,δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Γεώργιος Βούρτσας, δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. Αναπληρωματικά μέλη: • Δημήτριος Λαλές, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Αθανάσιος Λαζαρίδης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Κωνσταντίνος Πάντσης, δημοτικός σύμβουλος της πλειοψηφίας. • Γέωργιος Κοτανίδης,δημοτικός σύμβουλος της μειοψηφίας. β) τρεις (3) εκπρόσωπους φορέων μεταναστών : • 

Από τη Μ.Κ.Ο. PRAKSIS τακτικό μέλος η κα ΚΕΛΕΚΤΣΟΓΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ με αναπληρώτριες αυτής τις: ΠΑΝΤΑΖΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ και ΚΑΤΣΗ ΑΝΤΖΕΛΙΝΑ 

 Από την ομάδα ΠΟΛΥΔΡΟΜΟ τακτικό μέλος η κα ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΤΖΙΑΜΟΥ με αναπληρώτρια αυτής η κα ΕΥΗ ΚΑΜΠΙΑΔΟΥ 

 Από την Ένωση Νομικών Μεταναστευτικού Δικαίου “IMMIGRATIO” τακτικό μέλος ο κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ με αναπληρωτή αυτού η κα ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΟΥΣΙΔΟΥ.

γ) τέσσερις (4) εκπρόσωπους κοινοτήτων μεταναστών : • Από τον Αρμενικό Πολιτιστικό Σύλλογο “Χαμασκαίν” τακτικό μέλος η κα ΑΡΑΞΙΑ ΓΚΑΝΑΜΠΕΡΙΑΝ με αναπληρωτή αυτής ο κ. ΝΤΙΡΟΥΙ ΓΑΛΙΛΑΙΑ – ΚΑΛΦΑΓΙΑΝ. 

• Ο Αλβανικής καταγωγής κ. LILA HEKURAN με αναπληρωτή αυτού ο κ. CENGU STELJAN. 

• O Ρωσικής καταγωγής κ. VITALY MOYSIDI του KHRISTOFOR με αναπληρώτρια αυτού η κα KOYAVA NATALIA του NIKOLAI. 

• O Νιγηριανής καταγωγής κ. AMAMS IKECHUKWU LAMBERT με αναπληρωτή αυτού ο κ. EWUZIE IGNATIUS του INNOCENT.

https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A5%CE%9C2%CE%A9%CE%9E%CE%98-1%CE%9C%CE%A1?inline=true

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ