Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

Ἀνοικτὴ ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀλέξη Τσίπρα

Ἡ ἐπιστολὴ αὐτὴ ἐστάλη τὴν Παρασκευή, 9 Ἰανουαρίου 2015, στὶς 21:50, μέσῳ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου.


ΠΡΟΣ: κ. Ἀλέξη Τσίπρα
ΑΠΟ: κ. Γεώργιο Μετάξα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΘΕΜΑ: Ἐκλογὲς 2015 καὶ τὸ μέλλον.
κ. Τσίπρα,
μὲ τὴν εὐκαιρία τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰανουαρίου τρέχοντος ἔτους, σᾶς ἀποστέλλω αὐτὴν τὴν ἀνοικτὴ ἐπιστολή, ἡ ὁποία σαφῶς καὶ θὰ δημοσιευθῆ στὸ διαδίκτυο.

Τὸ πλῆρες ὄνομά μου, ἂν καὶ μὲ γνωρίζετε ἤδη ἀπὸ τὶς δημοσιεύσεις μου, εἶναι Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς. Γνωρίζω πολὺ καλὰ τὸ παρελθόν σας καὶ τὸ παρελθὸν τῆς οἰκογενείας σας ἀπὸ τὸ 1863 καὶ μετά. Καταγωγή, μετακινήσεις, ἐπαγγέλματα, ἐταιρεῖες, συγγενεῖς. Γνωρίζω ἐπίσης κάποιες ἀπὸ τὶς συμφωνίες ποὺ ἔχετε συνάψει τὰ τελευταῖα 12 χρόνια. Γνωρίζω ἐπίσης ὅτι θὰ θέλατε νὰ μὲ δεῖτε νὰ κρέμομαι στὴν πλατεῖα Συντάγματος. Ἴσως, ἂν τὸ ἐπιδιώξετε, νὰ τὸ πραγματοποιήσετε. Εἰλικρινὰ δὲν μὲ φοβίζει κάτι τέτοιο. Αὐτὰ ὅμως, δὲν εἶναι τῆς παρούσης καὶ δεν εἶναι ὁ λόγος τῆς συγγραφῆς τῆς ἐπιστολῆς αὐτῆς.

Στὸ διὰ ταῦτα!

Ὁ Συνασπισμὸός σας κι ἔσεις προσωπικά, ἐπιμένετε νὰ στηρίζετε ἔμπρακτα κι ἀπροκάλυπτα τοὺς ἐχθροὺς τῆς Ἑλλάδος. Ἡ πρόσφατη ἀνακοινώσις τοῦ Γραφείου Τύπου τοῦ Συνασπισμοῦ γιὰ τὸ τουρκικὸ πλοῖο «Barbaros», δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ θεωρηθῇ ὡς ὑποκριτική, δεδομένου ὅτι στηρίζετε τὸ μουσουλμανικὸ στοιχεῖο ἀπροκάλυπτα καὶ χωρὶς ἐνδοιασμούς. Ἐκτὸς αὐτοῦ, ἔχετε ταχθεῖ ἐνάντιος στὰ χρηστὰ ἤθη καὶ τὶς ἀξίες τοῦ ἑλληνισμοῦ, στηρίζοντας τὴν ὁμοφυλοφιλία. Εἰλικρινά, ἀδιαφόρω γιὰ τό τι κάνει ὁ καθ’ ἔνας στὸ κρεβάτι του. Ἐνίσταμαι ἐν τούτοις στὴν ἀνοικτὴ προβολὴ καὶ στήριξη αὐτῶν τῶν ἀτόμων. Δὲν ἔχω τὸ δικαίωμα νὰ τοὺς καταδικάσῳ. Ἔχω ὅμως ἀναφαίρετο δικαίωμα νὰ προστατεύσῳ τὰ παιδιά μου καὶ γενικῶς ὅλα τὰ ἑλληνόπουλα ἀπὸ τὴν διατάραξη καὶ τὸν ἐκμαυλισμὸ τῶν ἠθῶν. Γνωρίζω πολὺ καλὰ (ἐπαναλαμβάνω) τὶς συμφωνίες που ἔχετε συνάψει, ὁπότε εἶμαι σὲ θέση νὰ γνωρίζῳ καὶ τὸ τὶ περιμένει τὴν Πατρίδα μου καὶ τὸ Ἔθνος μου. Καὶ θὰ μὲ βρεῖτε ἀπέναντί σας. Ἡ Ἀνεξάρτητη Κυβέρνηση Ἐλεύθερης Ἑλλάδος – Α.Κ.Ε.Ε. τῆς ὁποίας ἔχω τὴν τιμὴ να ἡγοῦμαι, θὰ εἶναι πάντα ἐκεῖ, ἕτοιμη νὰ σᾶς ἀντιμετωπίσῃι.

Φυσικὰ δὲν στηρίζουμε κανένα κόμμα καὶ κανένα πολιτικὸ μόρφωμα / κίνημα, καθὼς γνωρίζουμε ὅτι ὅλα ὑπηρετοῦν τὸ ἴδιο Σύστημα, ποὺ ὑπηρετεῖτε κι ἐσεῖς. Σὲ αὐτὸ τὸ σαθρὸ Σύστημα ἐρχόμαστε νὰ ἀντιταχθοῦμε ὡς ὀφείλουμε. Τὸ ὀφείλουμε στοὺς προγόνους μας ποὺ πότισαν ἐτούτη τὴν Ἱερὴ Γῆ μὲ τὸ αἷμα καὶ τὸν ἱδρῶτα τους, ἀλλὰ πιὸ πολὺ τὸ ὀφείλουμε στοὺς ἀπογόνους μας, οἱ ὁποῖοι μας ἐδάνεισαν τὸ μέλλον τους μὲ τὸν ὄρο νὰ τοὺς τὸ ἐπιστρέψουμε καλλίτερο ἀπὸ ὅ,τι τὸ βρήκαμε.

Δὲν μᾶς τρομάζουν οἱ ὀρδὲς τῶν ἰσλαμιστῶν, που τόσο ἀπροκάλυπτα περιθάλπτετε, οὔτε οἱ συνιστῶσες ποὺ σᾶς ἀπαρτίζουν καὶ φυσικὰ οὔτε τὸ Σύστημα ποὺ ὑπηρετεῖτε. Τὸ ἔχω προσωπικὰ γνωρίσει αὐτὸ τὸ Σύστημα καὶ γνωρίζω πόσο σαθρὸ κι ἐτοιμόρροπο εἶναι. Κρῖμα ὅμως ποὺ δὲν τὸ γνωρίζει ὁ λαός…
Μὲ δεδομένο ὅτι τὸ ἕνα ἀπὸ τὰ τρία σενάρια ποὺ ἀφοροὺν στὸ μέλλον τῆς Χώρας μας δίνει ἐσὰς ὡς «νικητή» τῶν ἐκλογῶν τῆς 25ης Ἰανουαρίου (τὸ σενάριο προέρχεται ἀπὸ γνωστὸ ἐκδοτικὸ οἶκο τῶν Ἀθηνῶν ἀλλὰ καὶ ἀπὸ μία… «κλειστή» ὁμάδα ἀνθρώπων στὶς ΗΠΑ), σπεύδω λοιπὸν νὰ σᾶς ἐνημερώσῳ ὅτι ἡ ΑΚΕΕ θὰ εὑρίσκεται ἀπέναντί σας, ὅπως ἀκριβῶς βρίσκεται ἀπέναντι σὲ ΟΛΑ τὰ κόμματα κι εἰδικὰ σὲ αὐτὰ ποὺ βρίσκονται ἐντὸς κοινοβουλίου ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ὁποία ἰδεολογία κι ἂν ἐκφράζουν. Θέλουμε νὰ «ἐκλεγεῖτε», γιατὶ ξέρουμε ὅτι μ’ ἐσᾶς ἀλλάζει πλέον ὁ ῥοῦς τῆς ἱστορίας τῆς Πατρίδος μας. Ἔσεις, ἔρχεστε γιὰ να ἰσοπεδώσετε. Ἐμεῖς ἐρχόμαστε γιὰ νὰ κτίσουμε. Γιὰ νὰ κτιστῇ ὅμως κάτι ἰσχυρὸ καὶ καινούριο, θὰ πρέπη τὸ παλιὸ νὰ ἰσοπεδωθῇ. 
Ἡ διάβρωσις καὶ ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν ἀξιῶν καὶ τῶν ἠθῶν ποὺ προωθεῖτε, καθὼς καὶ ἡ πλήρης διάλυσις τῆς Χώρας, ποὺ θὰ ἐπιχειρήσετε, ὄσο κι ἂν μᾶς πονάῃ, εἶναι τὸ μέσο γιὰ τὴν ἀναγεννήση τοῦ Ἔθνους μας.

Ἐν κατακλεῖδι, οὔτε ἐπιθυμῶ νὰ σᾶς ἀπειλήσῳ, οὔτε νὰ σᾶς ἐκφοβίσῳ. Αὐτὴν τὴν τεχνικὴ ἄλλωστε τὴν κατέχετε ἐσεῖς καλλίτερα ἀπὸ ἐμένα. Σᾶς γνωστοποιὼ ὡστόσο ὅτι ἡ ΑΚΕΕ θὰ εἶναι πάντα ἀπέναντί σας, εἴτε φανερά, εἴτε κρυφά. Οἱ ἄνθρωποι μᾶς ἀκοῦν, βλέπουν καὶ καταγράφουν τὰ πάντα. Ἀδιαφορῶ -προσωπικά- γιὰ τὸ ἂν θὰ ἐκλάβετε σοβαρὰ αὐτὴν τὴν ἐπιστολή, ἢ ἂν θὰ ἀδιαφορήσετε γι’ αὐτήν. Αὐτὸ εἶναι ἀποκλειστικὰ δική σας εὐθύνῃ. Ἐμεὶς θὰ διαφυλάξουμε τὰ ἤθη, τὶς ἀξίες καὶ τὰ ἰδανικὰ τοῦ Ἔθνους μας καὶ θὰ στηρίξουμε τὴν Δικαιοσύνῃ, τὰ Σώματα Ἀσφαλείας καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ἔθνος, «μέχρι τελευταίας ῥανίδος τοῦ αἵματός μας», ὅπως ὁρκιστήκαμε ὅσοι ὑπηρετήσαμε στὸν Ἑλληνικὸ Στρατό.

Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς
Ἡ κωμωδία τῆς ἡμέρας «Τσιπραίϊκο …Μοσάντ καὶ λαθρομετανᾶστες»…. μὴν τὸ χάσετε!!
Τί συνδέει Κόκκαλη, Μπόμπολα, Ῥιζοσπάστη, Ἔθνος, ΚΚΕ, ΣΤΑΖΙ, KGB καί Mossad;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Έλληνες-ΑΥΤΗ Η ΓΗ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ